1. Bộ Công cụ chuyển đổi năng lượng

BỘ CÔNG CỤ CHUYỂN ĐỔI NĂNG LƯỢNG

Trong nỗ lực tác động, các thành viên của Hội đồng đã phát triển năm công cụ chuyển đổi để giúp họ xác định, quản lý tốt hơn và hợp tác hiệu quả trong việc chuyển đổi năng lượng thành công.

Những công cụ này – có thể được sử dụng riêng lẻ hoặc kết hợp – cho phép phát triển những thông tin chi tiết mới, kịp thời và có thể hành động. Tính linh hoạt của bộ công cụ nhận ra có những điểm khởi đầu khác nhau và không có cách tiếp cận ‘một kích thước phù hợp với tất cả’ để chuyển đổi thành công. Các công cụ này có thể được sử dụng để hỗ trợ các can thiệp trên cơ sở toàn cầu, khu vực, quốc gia, ngành và / hoặc liên ngành.

Các công cụ có sẵn bao gồm:Translate »