Nhà lãnh đạo năng lượng tương lai (FEL)

Liên kết với Hội đồng Năng lượng Thế giới

Mạng lưới bổ sung các liên kết hiện có mà WEC Việt Nam có với Hội đồng Năng lượng Thế giới (WEC). Ví dụ: mạng lưới này có thể là một cách cung cấp một nhóm các chuyên gia năng lượng trẻ mà từ đó WECV có thể chọn nhóm thuần tập Chương trình Lãnh đạo Năng lượng Tương lai của Việt Nam (FEL-100) cho Đại hội Năng lượng Thế giới WEC tiếp theo.

Thông tin thêm về chương trình FEL-100 có thể được tìm thấy tại đây .

Các nhà lãnh đạo năng lượng tương lai của Việt Nam

FEL-100 là một nhóm độc quyền được thiết kế để giúp hình thành, truyền cảm hứng và phát triển các nhà lãnh đạo năng lượng của tương lai. Hội đồng Năng lượng Việt Nam đề cử các đại diện trẻ cho năm 2022 tham gia chương trình FEL-100, có khả năng giải quyết những thách thức cấp bách nhất của thế giới về năng lượng và tính bền vững, và trên con đường trở thành thế hệ lãnh đạo năng lượng tiếp theo của Việt Nam.

Để trở thành Nhà lãnh đạo tương lai các tiêu chí:

 

Phần hỏi đáp:  tại đây

Mẫu đơn:  tại đây

FEL Ban Lãnh đạo Năng lượng Tương lai

Nguyễn Bích Thủy
Quản lý – Chiến lược
admin@wecvietnam.org

Nguyễn Hiền
Hợp đồng Năng lượng Tương lai
cso@wecvietnam.org

Lê 
Giám đốc – Phân tích hệ thống năng lượng
we.sa@wecvietnam.org

Translate »