HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT

Hội đồng Khoa học và Kỹ thuật của Hiệp hội Việt Nam là cơ quan tư vấn và tư vấn tập thể thường trực, nhiệm vụ chính là tạo điều kiện tổ chức và điều phối các hoạt động khoa học, khoa học và kỹ thuật, đổi mới và khuyến khích trong các tổ chức của Hiệp hội.

Mục đích chính là để thảo luận và xác định các lĩnh vực hiệu quả nhất của công việc nghiên cứu và phát triển và các công nghệ sáng tạo trong lĩnh vực dầu khí và năng lượng với mục đích thúc đẩy và lập kế hoạch, tài trợ, tổ chức, phát triển và ứng dụng thực tế trong hoạt động của các công ty trực thuộc Hiệp hội.

Nhiệm vụ là:

1. Hình thành ý kiến ​​chuyên gia tổng hợp về các lĩnh vực và vấn đề khác nhau của việc phát triển R&D và công nghệ đổi mới, đưa ý kiến ​​này đến các nhóm đối tượng khác nhau: cơ quan chính phủ, công ty, công chúng, chuyên gia, v.v. theo các tiêu chí sau:

  • Hiệu quả công nghệ;
  • Hiệu quả kinh tế;
  • Khu ứng dụng;
  • Khả năng áp dụng hàng loạt;
  • Triển vọng ứng dụng ở Việt Nam;
  • Các hạn chế về luật pháp và công nghệ;
  • Khác.

2. Tổ chức và hỗ trợ hoạt động của các nhóm công tác để đánh giá việc tiến hành và thực hiện R&D và thực hiện các dự án đổi mới trong ngành dầu khí và năng lượng, đặc biệt là trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng;

3. Khái quát hóa và đánh giá chung về tình trạng sử dụng các kết quả R&D và giới thiệu các công nghệ tiên tiến khác nhau trong lĩnh vực dầu khí và năng lượng về bảo tồn năng lượng.

Chức năng 

Phù hợp với nhiệm vụ được giao, thực hiện các chức năng sau:

1. Xem xét các vấn đề liên quan đến định nghĩa chính sách khoa học và kỹ thuật trong lĩnh vực dầu khí và năng lượng, và thảo luận về triển vọng và các vấn đề về hiệu quả của R&D và các dự án đổi mới và ứng dụng thực tế của các kết quả của chúng;

2. Đặc biệt, xem xét các vấn đề về kích thích tăng hiệu quả của R&D và các hoạt động khoa học;

3. Thảo luận về các dự thảo văn bản quy định trong lĩnh vực dầu khí và năng lượng về phát triển R&D, giới thiệu các công nghệ tiên tiến và tiết kiệm năng lượng, chuẩn bị các đề xuất để đưa vào các đạo luật lập pháp.Trả lời

Translate »