Dự án Hydrogen Global

Hydrogen Global là một nền tảng dành cho các công ty, chính phủ, hội đồng và tổ chức để giới thiệu công việc của họ và học hỏi lẫn nhau. Nhiên liệu hydro và hydro sạch có thể góp phần quan trọng vào việc đạt được mức phát thải carbon thuần bằng không bằng cách bổ sung và tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo để sản xuất điện. Hydro sạch ngày càng trở nên tiết kiệm chi phí, cần phải có một tín hiệu mạnh mẽ cho thị trường và các chính sách tạo điều kiện thực hiện.

Hướng tới việc triển khai rộng rãi và sử dụng an toàn hydro.

Hội đồng sẽ đóng góp dấu ấn toàn cầu đáng kể của mình để tạo ra các cộng đồng có tác động và nâng cao nhận thức nhằm thay đổi nhận thức của công chúng theo hướng chấp nhận rộng rãi hơn hydro sạch. Các hoạt động hydro được tổ chức trên trang web của Hội đồng để giới thiệu với khán giả toàn cầu để học hỏi, chia sẻ và nâng cao nhận thức.

Việc ký kết Hiến chương toàn cầu về hydro là một tuyên bố mạnh mẽ phù hợp với thách thức của nền kinh tế hydro. Những người tham gia bày tỏ cam kết của họ đối với hydro trong bối cảnh dự án của họ:

• Mục tiêu của họ (khối lượng giao, số tiền đầu tư, công ty hỗ trợ, quy định được thực hiện, v.v.).

• Khung thời gian của họ là gì

• Họ làm việc trong lĩnh vực và khu vực địa lý nào.

Hội đồng Năng lượng Thế giới tin rằng chúng ta phải xem xét tất cả các lựa chọn đáng tin cậy để khử cacbon.

THÀNH VIÊN VIP

Translate »